Mgławice w H alfa

ic 1396 halfa vdb 142 halfa ic 1805 halfa ngc 6888 halfa
 IC 1396  VdB -142  IC 1805 NGC 6888
ic 1848 halfa ic 5070 halfa ngc 7822 halfa ngc 7000 halfa
 IC 1848  IC 5070  NGC 7822
NGC 7000 Ameryka
ic 443 ic444 halfa sh2 155 halfa ic 405 ic 410 halfa ic 410 halfa
IC 443, IC 444
 Sh2 - 155 IC 405, IC 410, IC 417 IC 410
ic 405 halfa ngc 2237 halfa ic 1318 halfa ic 1318 obłoki halfa
IC 405
NGC 2237  IC 1318  IC 1318 i mgławice Łabędzia
m 8 m20 ngc 6559 halfa ngc 281 halfa ngc 7635 sh2 157 halfa ngc 2174 halfa
M 8, M 20, NGC 6559
 NGC 281 Pacman
NGC 7635, Sh2-161, Sh2-157
NGC 2174 
ngc 7635 halfa ngc 7380 halfa    
NGC 7635  NGC 7380 Czarodziej