Mgławice

m 8 laguna m 42 ngc 2024 m 57
 M 8  M 42  NGC 2024 M57
ngc 7635 sh2 157 m 42 okolice m 45 ic 1318 motyl
 NGC 7635, Sh2-161, Sh2-157
 M 42 i okolice  M 45 IC 1318
ngc 6960 ngc 6888 ic 434 ic 5070
 NGC 6960
NGC 6888  IC 434, NGC 2024 IC 5070
ic 1396 vdb 142 ngc 7822 ic 1848
 IC 1396  VdB - 142  NGC 7822 IC 1848
ic 405 ic 410 ic 417 ic 5146 ic 1805 ic 443 ic 444
IC 405, IC 410, IC 417  IC 5146 , B 168  IC 1805  IC 443, IC 444
m 38 i otoczenie ic 405 ic 410 ic 417 ngc 2237

 M 38, NGC1931, IC417, NGC1907

 IC 405  IC 410, IC 417 NGC 2237
ngc 2264 ngc 7023 sh2 112 sh2 115 m 16

 NGC 2264

 NGC 7023  Sh2-112, Sh2-115, Sh2-116 M 16
ic 1318 mozaika kolor ngc 6914 ngc 1333 ic 348

IC 1318 i inne obłoki Łabędzia

 NGC 6914  NGC 1333  IC 348 i otoczenie
ngc 7000 mozaika m 8 m 20 ngc 6559 ngc 281 sh2 161 ngc 7635

NGC 7000 Ameryka

M8, M 20, NGC 6559
NGC 281 Pacman
Sh2-161, NGC 7635, M 52

b 169 174

ngc 2174 ic 5146 nowe ngc 6960 ngc 6992 mozaika

B 169 - 174

NGC 2174  IC 5146 Kokon Pętla Łabędzia 

ngc 7635

ngc 7380 m 27 ic 1795

NGC 7635 Bąbel

 NGC 7830 Czarodziej M 27 Hantle  IC 1795 Ryba 
ic 59 ic 63 m 78    
 IC 59, IC 63  M 78